دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده فیزیک
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمدرضا   حنطه زاده

پست الکترونیکی : hanteh@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1375/01/01

محمدرضا حنطه زاده

محل خدمت:   دانشکده فیزیک

مرتبه علمی : دانشیار

^